Regulamin

Regulamin serwisu www.fitbyfocha.pl spółki pod firmą Focha 42 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie

 • 1. Postanowienia ogólne

  • 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady realizacji zamówień w serwisie internetowym www.fitbyfocha.pl ("Serwis"), zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Klientów.
  • 1.2. Serwis internetowy ("Serwis") jest udostępniany przez spółkę pod firmą Focha 42 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Focha 42 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Al. Marszałka Ferdynanda Focha 42, 30-119 Kraków, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000293626 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, REGON 120635808, NIP 6762367038 ("Spółka").
  • 1.3. Klienci przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Konsumenta akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, zawierającego oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem, w momencie rozpoczęcia korzystania z usług niewymagających zarejestrowania albo w momencie rejestracji w Serwisie.
  • 1.4. Spółka nieodpłatnie udostępnia Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego www.fitbyfocha.pl Klientom przed zawarciem Umowy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  • 1.5. Od chwili rozpoczęcia korzystania z usług, Klient jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
 • 2. Definicje

  • 2.1. Spółka – Focha 42 spółka z ograniczoną spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Al. Marszałka Ferdynanda Focha 42, 30-119 Kraków, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000293626 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, REGON 120635808, NIP 6762367038.
  • 2.2. Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Spółkę, na podstawie Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Kliencie należy rozumieć pod tym pojęciem również Konsumenta, o ile Regulamin nie zawiera odrębnych ustaleń dotyczących Konsumentów.
  • 2.3. Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Spółkę na podstawie Regulaminu, w sposób nie związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • 2.4. Umowa - umowa sprzedaży środków spożywczych z oferty Spółki zawarta przez Spółkę i Klienta;
  • 2.5 Zamówienie – zamówienie środków spożywczych z oferty Spółki złożone drogą elektroniczną przez Klienta i realizowane przez Spółkę w oparciu o Regulamin.
  • 2.6. Newsletter - informacja na temat aktualnej oferty oraz promocji adresowanych do Klientów wysyłana za pomocą poczty elektronicznej zarejestrowanym Klientom, po wrażeniu przez nich zgody na otrzymywanie takiej informacji.
  • 2.7. Potwierdzenie - informacja wysłana do Klienta oraz wyświetlona na jego koncie w Serwisie zawierająca informacje na temat przedmiotu Zamówienia, wartości zamówienia, sposobu płatności za zamówienie, adresu pod jaki zamówienie ma zostać dostarczone oraz czasu realizacji Zamówienia. W przypadku Konsumenta potwierdzenie Zamówienia zostanie dostarczone na Trwałym Nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia i będzie zawiera informacje o:
   1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
   2. danych identyfikujących Spółkę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
   3. adresie Spółki, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Spółką;
   4. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
   5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;
   6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
   7. sposobie i terminie zapłaty;
   8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Spółkę oraz stosowanej przez Spółkę procedurze rozpatrywania reklamacji;
   9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o Prawach Konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta;
   10. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
   11. obowiązku zapłaty przez Konsumenta poniesionych przez Spółkę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o Prawach Konsumenta, jeżeli Konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o Prawach Konsumenta i art. 21 ust. 2 ustawy o Prawach Konsumenta;
   12. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
   13. obowiązku Spółki dostarczenia rzeczy bez wad;
   14. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
   15. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
   16. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
   17. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy;
   18. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które Konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
   19. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
   20. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Spółka wie lub powinien wiedzieć;
   21. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
  • 2.8. Trwały Nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Spółce przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w tym np. dokument w formie papierowej, wiadomość e-mail, wiadomość SMS, nagranie na płytce CD, DVD lub nośniku USB;
  • 2.9. ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.)
 • 3. Prawa i obowiązki Spółki i Klienta

  • 3.1. Spółka zobowiązuje się do realizacji Zamówień na rzecz Klientów na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z Potwierdzeniem.
  • 3.2. Spółka zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania Serwisu, zaś w przypadku braku takiej możliwości poinformuje o tym Klienta na etapie składania Zamówienia.
  • 3.3. Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
  • 3.4. Ceny produktów w Serwisie są podawane w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
  • 3.5. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Serwisu przed dostępem osób nieuprawnionych. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych obciążają Klienta.
  • 3.6. Spółka może okresowo, w sposób przez siebie wybrany udzielać rabatów lub zniżek Klientom. Rabat dla nowych Klientów przysługuje wyłącznie tym Klientom, których dane nie zostały wcześniej wykorzystane do założenia konta w Serwisie. Skutki niewłaściwego zabezpieczenia danych, w tym niemożność skorzystania z rabatów czy zniżek oferowanych przez Spółkę, obciążają Klienta.
  • 3.7. Informacje zamieszczone w Serwisie (w tym informacje o wymiarach, masie) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania Zamówień.
  • 3.8. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu.
 • 4. Realizacja Zamówienia

  • 4.1. Zamówienia realizowane są:
   - po założenia przez Klienta konta w Serwisie, dokonaniu wyboru przedmiotu Zamówienia, określeniu sposobu płatności, adresu dostawy i potwierdzeniu Zamówienia,
   - po dokonaniu złożenia Zamówienia ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, określeniu sposobu płatności, adresu dostawy i potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta nieposiadającego konta w Serwisie.
  • 4.2. Klient posiadający konto w Serwisie posiada dostęp do historii swoich Zamówień i może je ponawiać bez każdorazowego wprowadzania poszczególnych danych wymaganych dla złożenia Zamówienia.
  • 4.3. Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w sytuacji gdy jego realizacja z jakichkolwiek przyczyn okaże się niemożliwa do wykonania w rozsądnym czasie. Powyższe postanowienie nie dotyczy Zamówień składanych przez Konsumenta. W takim przypadku Spółka skontaktuje się z Konsumentem, w celu podjęcia przez Konsumenta decyzji co do dalszego sposobu realizacji Zamówienia (w szczególności anulowania zamówienia, dostawy w innym terminie).
  • 4.4. Klient zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia Zamówienia lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za Zamówienie.
 • 5. Założenie konta w Serwisie

  • 5.1. Założenie konta w Serwisie nie jest warunkiem złożenia Zamówienia a tym samym zawarcia Umowy, które to czynności mogą być dokonane również przez Klientów nieposiadających konta w Serwisie.
  • 5.2. Przy rejestracji Klient podaje kompletne dane adresowe i adres mailowy.
  • 5.3. Podanie danych osobowych i adresowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla założenia konta w Serwisie.
  • 5.4. Założenie konta dokonane jest z chwilą, gdy Klient po potwierdzeniu prawidłowości podanych przez siebie danych osobowych w Serwisie, dokona dodatkowego potwierdzenia za pomocą aktywowania linku przesłanego na adres mailowy podany prze Klienta.
  • 5.5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, przy czym usunięcie danych osobowych skutkować będzie usunięciem konta Klienta w Serwisie.
  • 5.6. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy założenia konta w Serwisie dla Klienta który takie konto już posiada jak również do usunięcia konta Klienta, który czyni z niego użytek sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, naraża Spółkę na szkodę bądź nie wykonuje obowiązków wynikających z zawartej Umowy (w szczególności odmawia odbioru bądź uiszczenia ceny Zamówienia).
  • 5.7. Klient nie ma prawa do wielokrotnej rejestracji w Serwisie. Konto Klienta nie może zostać przeniesione na innego Klienta.
 • 6. Dane osobowe Klienta i polityka prywatności

  • 6.1. Udostępniając formularz rejestracyjny Spółka określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu założenia konta w Serwisie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością założenia konta w Serwisie.
  • 6.2. Klient oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres mailowy są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub danych nienależących do Klienta, Spółka może niezwłocznie usunąć konto Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy.
  • 6.3. Klient ponosi wszelkie konsekwencje podania nieprawidłowych danych osobowych przy rejestracji bądź niedokonania ich aktualizacji. Postanowienie nie ma zastosowania do Konsumentów.
  • 6.4. Klient nie może udostępniać swojego konta w Serwisie osobom trzecim.
  • 6.5. Klient zobowiązany jest do odbioru Zamówienia i uiszczenia ceny w każdym przypadku, za wyjątkiem sytuacji, gdy przed otrzymaniem przez Spółkę Zamówienia zawiadomił on Spółkę o utracie danych dostępowych do swojego konta w Serwisie.
  • 6.6. Złożenie Zamówienia potwierdza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). W przypadku Konsumentów wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie powyższym następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, zawierającego stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • 6.7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji handlowej w postaci Newslettera drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w czasie składania Zamówienia. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera jest możliwa na każde żądanie Klienta skierowane z adresu mailowego, na który Newsletter jest wysyłany i którego rezygnacja dotyczy na adres zamow@focha42.pl .
 • 7. Dostawa i Płatności

  • 7.1. Klient składający Zamówienie zobowiązany jest do dokonania płatności w sposób przez siebie wybrany w trakcie składania zamówienia. Dostępne formy płatności to płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia, płatność kartą płatniczą przy odbiorze Zamówienia, płatność online w trakcie składania Zamówienia. Brak dostępności którejkolwiek z metod płatności wymienionych powyżej w trakcie składania zamówienia nie stanowi podstawy do reklamacji.
  • 7.2. Zapłata za zamówienie dokonywana w sposób inny niż przy odbiorze Zamówienia uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie operatora zewnętrznego i przesłania tej informacji od danego operatora płatniczego do restauracji . Powyższe postanowienie nie dotyczy Konsumenta.
  • 7.3. W przypadku anulowania Zamówienia zgodnie z pkt 4.3. dokonana płatność za Zamówienie zostanie zwrócona na konto Klienta w terminie 5 dni od daty anulowania Zamówienia.
  • 7.4. Dostawa realizowana jest za pomocą zasobów własnych Spółki. Czas dostawy określany jest dla każdego Zamówienia indywidualnie i średnio wynosi on ok. 60 minut od momentu potwierdzenia Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych z wyprzedzeniem czasowym, Zamówienie jest dostarczane w wybranym dniu dostawy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z nieprawidłowego działania serwerów obsługujących skrzynki mailowe Klientów.
  • 7.5. Dostawa Zamówień jest ograniczona do obszaru miasta Krakowa. Wyznaczony obszar znajduje się na stronie www.fitbyfocha.pl w dziale "Rejon dowozu"
 • 8. Reklamacje

  • 8.1. Klient może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które w jego ocenie świadczy o nieprawidłowej realizacji Zamówienia. Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres zamow@focha42.pl .
  • 8.2. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:
   - adres e-mail,
   - data wystąpienia nieprawidłowości i jej opis,
   - uzasadnienie reklamacji,
   - numer zamówienia (w razie potrzeby).
  • 8.3. Spółka rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
  • 8.4. Do sprzedaży produktów dokonanej na rzecz Klienta, który nie jest Konsumentem, nie mają zastosowania przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne Produktu (wyłącznie na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego).
  • 8.5. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
   • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
   • skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 9. Umowy zawierane z Konsumentami

  • 9.1. Jeżeli Umowa zawierana jest z Konsumentem, jakiekolwiek zapisy Regulaminu ustalające mniej korzystne warunki sprzedaży niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie mają zastosowania do Konsumentów. W ich miejsce stosuje sie korzystniejsze dla Konsumenta uregulowania prawne bezwzględnie wiążące.
  • 9.2. Z chwilą zawarcia Umowy Spółka przekazuje Konsumentowi wraz z potwierdzeniem Zamówienia informację zawierającą opis jego uprawnień jako Konsumenta w związku z zawarciem Umowy, o których mowa w ustawie o Prawach.
  • 9.3. W wypadku zawarcia przez Spółkę i Konsumenta Umowy poza lokalem Spółki (tj. przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Spółki w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w tych okolicznościach) lub na odległość (tj. w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie), Konsument - z zastrzeżeniem postanowień poniższych - może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 9.10.
  • 9.4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeśli przedmiotem Umowy jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • 9.5. O prawie do odstąpienie od Umowy Spółka informuje Konsumenta przy zawarciu Umowy lub dostarczeniu Zamówienia.
  • 9.6. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zamieszczony jest na Stronach Internetowych oraz jest przesyłany do Konsumenta wraz z Potwierdzeniem Zamówienia.
  • 9.7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w wypadku skorzystania z prawa odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie 9.
  • 9.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Spółka nie poinformowała Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy.
  • 9.9. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części produktu. Spółka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • 9.10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • 9.11. Jeżeli Spółka nie zaproponuje, że sama odbierze produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • 9.12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Spółce lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Spółce do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Spółka zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • 10. Postanowienia końcowe

  • 10.1. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie.
  • 10.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2016 roku.

 

Regulamin usługi newsletter serwisu www.fitbyfocha.pl spółki pod firmą Focha 42 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie

 • 1. Postanowienia ogólne

  • 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady realizacji usługi newsletter ("Newsletter") w serwisie internetowym www.fitbyfocha.pl ("Serwis") oraz zasady ochrony danych osobowych Klientów.
  • 1.2. Serwis internetowy ("Serwis") jest udostępniany przez spółkę pod firmą Focha 42 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Al. Marszałka Ferdynanda Focha 42, 30-119 Kraków, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000293626 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, REGON 120635808, NIP 6762367038 ("Spółka").
  • 1.3. Spółka nieodpłatnie udostępnia Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego www.fitbyfocha.pl Klientom przed zawarciem Umowy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  • 1.4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z usługi Newsletter, Klient jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
 • 2. Definicje

  • 2.1. Spółka – Focha 42 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Al. Marszałka Ferdynanda Focha 42, 30-119 Kraków, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000293626 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, REGON 120635808, NIP 6762367038.
  • 2.2. Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która zapisuje się do usługi Newsletter. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Kliencie należy rozumieć pod tym pojęciem również Konsumenta, o ile Regulamin nie zawiera odrębnych ustaleń dotyczących Konsumentów.
  • 2.3. Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Spółkę na podstawie Regulaminu, w sposób nie związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • 2.4. Newsletter - informacja na temat aktualnej oferty oraz promocji adresowanych do Klientów wysyłana za pomocą poczty elektronicznej zarejestrowanym Klientom, po wrażeniu przez nich zgody na otrzymywanie takiej informacji.
  • 2.5. Potwierdzenie - informacja wysłana do Klienta bądź wyświetlona na jego koncie w Serwisie zawierająca potwierdzenie zapisania się do usługi Newsletter.
 • 3. Zapisanie i rezygnacja z Newslettera

  • 3.1. Klient może zapisać się do usługi Newsletter poprzez podanie swojego adresu mailowego i wskazanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowej oraz potwierdzenie zapisania się do Newslettera poprzez kliknięcie w link przesłany przez Spółkę na podany adres mailowy Klienta.
  • 3.2. Spółka zobowiązuje się do przesyłania Klientowi Newslettera okresowo, w terminach określonych według własnego uznania.
  • 3.3. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera jest możliwa na każde żądanie Klienta skierowane z adresu mailowego, na który Newsletter jest wysyłany i którego rezygnacja dotyczy na adres … .
 • 4. Dane osobowe Klienta i polityka prywatności

  • 4.1. Udostępniając formularz zapisu do Newslettera Spółka określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu założenia konta w Serwisie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością założenia konta w Serwisie.
  • 4.2. Klient oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adres mailowy są zgodne, prawidłowe i kompletne.
  • 4.3. Klient ponosi wszelkie konsekwencje podania nieprawidłowych danych osobowych bądź niedokonania ich aktualizacji. Postanowienie nie ma zastosowania do Konsumentów.
  • 4.4. Zapisanie do Newslettera potwierdza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). W przypadku Konsumentów wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie powyższym następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, zawierającego stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • 4.5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, przy czym usunięcie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością korzystania z usługi Newsletter.
 • 5. Postanowienia końcowe

  • 5.1. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie.
  • 5.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2016 roku.